Reglement van inwendige orde

Hondenclub St-Lutgart vzw

Rekeningnummer BE32 9792 4410 0202

Identificatienummer 14600/82

Ondernemingsnummer: 0424.062.260

https://www.hondenclubsintlutgart.be

Secretariaat

Oreel Elsje

Kattestraat 10

8020 Oostkamp

info@hondenclubsintlutgart.be

Terreinen gevestigd te

8000 Brugge

Tempelhof 57 A

INTERN REGLEMENT

Artikel  1 – Lidmaatschap.

1.1

Bij zijn aanvaarding neemt het lid kennis van de statuten en van het intern reglement, waardoor hij zich akkoord verklaart zich te zullen schikken naar deze voorschriften. Er is ten allen tijde een kopie van de statuten en reglement van inwendige orde aanwezig in het clublokaal ter inzage.
Bij toetreding tot de club stemt u ermee in dat beeldmateriaal (foto’s/filmpjes) op de website kunnen gepubliceerd worden. Indien u dit niet wenst, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur.

Nieuwe leden krijgen 1 gratis proefles ter kennismaking.

Bent u om een of andere reden belet maar wenst u dat uw hond alsnog deelneemt aan de lessen, dan kunt u een niet-lid aanduiden (genaamd: bij-lid) die in uw plaats deelneemt, en zich vrijwillig schikt naar de statuten en het intern reglement. Bij-leden moeten wel verzekerd zijn en de premie dient betaald te worden alvorens deze aan de activiteiten kan deelnemen.

1.2

Als werkend lid van de vereniging volgt u alle raadgevingen en adviezen op betreffende het opvoeden of africhten van uw hond(en). Indien deze raadgevingen of adviezen niet worden opgevolgd met gevolg dat de werking of organisatie van de vereniging verstoord of geschonden wordt, of de algemene veiligheid van andere leden of andere honden in gedrang komt, dan kan het bestuursorgaan onmiddellijk overgaan tot het nemen van een tuchtmaatregel. Voor een bij-lid geldt dat deze onmiddellijk van elke verdere deelname aan de activiteiten wordt uitgesloten.

Artikel 2 – Bestuur

2.1

Het mandaat van voorzitter, secretaris en penningmeester mag niet gelijktijdig eindigen. Het bestuurslid dat afstand doet van zijn taak in het bestuur, behalve in geval van overmacht, verliest zijn mandaat en maakt geen deel meer uit van het bestuur. Hij doet dit schriftelijk gericht aan de Raad van bestuur.(zie artikel 12 van de statuten)

2.2

Een ontslagnemend bestuurslid kan zich niet opnieuw kandidaat stellen voor een mandaat in het bestuur gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de eerstvolgende Algemene en/of Statutaire Vergadering volgende op het ontslag.

2.3

Worden als bestuurslid verkozen, zij die het hoogste aantal stemmen behalen tijdens de verkiezing van de Algemene Vergadering, rekening gehouden met het behalen van het minimum van de helft +1 der uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel  3 – Visie

Als moderne hondenclub heeft het bestuursorgaan en zijn medewerkers gekozen om onze doelstellingen diervriendelijk te bereiken. Zo is beslist dat bepaalde methodes of bepaalde voorwerpen niet worden toegestaan. Enkel methodes met het doel de hond te belonen worden toegestaan.

Bij gedrag van de hond(en) die niet voldoen aan de voorgestelde verwachting of bij ongewenst gedrag, zal er gekozen worden voor gedragsmanipulatie waarbij de hond geen fysieke of psychische ongemakken ondervindt. Indien de aangeboden methodes niet volstaan om probleemgedrag in goede banen te leiden, dan zal het bestuursorgaan doorverwijzen naar externe begeleiding.

Alsook voorwerpen met als doel de hond te straffen die fysieke of psychische ongemakken teweeg brengen zijn verboden. Halsbanden die te fijn zijn, prikken of dichtslippen zijn niet toegestaan. Er kan uitzondering toegestaan worden om sliplijnen toe te staan wanneer dit enkel het doel heeft om de hond gemakkelijk of snel in vrijheid te brengen om bepaalde oefening uit te voeren of bij het beoefenen van de behendigheid: agility. Deze uitzondering wordt door het bestuursorgaan toegekend.

Indien een medewerker, lesgever of het bestuursorgaan inbreuken vaststelt op de visie van hondenclub Sint-Lutgart, zal het bestuursorgaan overgaan tot de toepassing van artikel 5 tuchtmaatregelen.

Artikel 4 – Gezag.

Alle activiteiten of evenementen die door de vereniging worden georganiseerd, of waaraan zij haar medewerking verleent, moeten plaatsvinden onder de benaming van “Hondenclub Sint-Lutgart vzw”.

Bij sportactiviteiten moeten de leden zich gedragen naar de geldende reglementering van de KKUSH, tenzij anders bedongen.

Van de leden wordt verwacht dat zij open staan voor de opvattingen van andere leden. Twistgesprekken hierover moeten vermeden worden.

Opbouwende kritiek op het beleid van de  vereniging of voorstellen tot wijziging van de statuten of het reglement van inwendige orde moeten schriftelijk ter kennis worden gebracht aan de Raad van bestuur. Op naamloze brieven wordt niet ingegaan.

Wanneer door een bestuurslid vastgesteld wordt dat een lid of een bij-lid voorafgaand aan of tijdens een activiteit zichtbaar onder invloed is van alcoholische dranken en/of verdovende middelen of medicatie die een normale deelname aan de activiteit verhindert of belemmert, kan dit bestuurslid de betrokkene onmiddellijk verbieden (nog verder) deel te nemen aan de activiteit.

Artikel 5 – Tuchtmaatregelen.

  1. Het bestuursorgaan is bevoegd tot het nemen van tuchtmaatregelen. Voordat de beslissing wordt genomen, zal het bestuursorgaan het betreffende lid uitnodigen om gehoord te worden. Het betreffende lid heeft tijdens dit gesprek het recht zich te verdedigen en zich te laten bijstaan.
  2. Indien het betreffende lid niet binnen de 48 uur bevestigt in te gaan op deze uitnodiging veronderstelt het bestuursorgaan dat het betreffende lid akkoord gaat met de te nemen tuchtmaatregel en niet wenst gehoord te worden.

3. Inbreuken op de statuten of het intern reglement-soorten tuchtmaatregelen:

3.1

Tegenover het betreffende lid:

Berisping:

Is een mededeling aan het betreffende lid van de vorm van inbreuk op de statuten of het intern reglement van de vereniging.

Enkel door het bestuursorgaan wordt het betreffend lid mondeling (of schriftelijk) op de hoogte gebracht van de vastgestelde inbreuk. Nadien ontvangt het lid via e-mail een officiële mededeling van de berisping. Bij herhaling kan het bestuursorgaan overgaan tot de volgende tuchtmaatregel.

Schorsing:

Het betreffende lid wordt geschorst van deelname aan de activiteiten van de vereniging alsook deelname aan wedstrijden onder de naam Hondenclub Sint-Lutgart VZW.

Enkel door het bestuursorgaan wordt het betreffend lid mondeling op de hoogte gebracht van de vastgestelde inbreuk. Naargelang de ernst van de inbreuk kan de schorsing onmiddellijk beslist worden door het bestuursorgaan, dit in de vorm een preventieve schorsing. Nadien ontvangt het lid via e-mail een officiële mededeling van de (preventieve) schorsing.

Uitsluiting:

Bij ernstige inbreuk kan de raad van bestuur beslissen een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen met het oog op de uitsluiting van het betreffende lid.

3.2

Tegenover de hond(en) van het betreffende lid:

Wanneer er wordt vastgesteld door een medewerker, trainer of het bestuursorgaan dat een hond een gevaarlijke factor wordt of is ten opzichte van andere leden of honden of de orde herhaaldelijk verstoort, kan het bestuursorgaan onmiddellijk de betreffende hond weren en de toegang verbieden tot de oefenvelden, infrastructuur of het exploitatiedomein van hondenclub Sint-Lutgart. Deze tuchtmaatregel geldt voor alle activiteiten die de vereniging organiseert, ook voor activiteiten die georganiseerd worden op andere locaties zoals bijvoorbeeld wandelingen, dog-trekking of wedstrijden.

Artikel 6 – Clublokaal en oefenvelden.

Het clublokaal en de speelvelden zijn toegankelijk op de dagen en uren die door de Raad van bestuur worden vastgelegd. Deze gegevens worden bekend gemaakt op een duidelijk zichtbare plaats in het clubhuis.

Buiten deze vooraf vastgestelde dagen en uren kan het gebruik van het clublokaal en/of de oefenvelden aan een lid worden toegestaan, door een afzonderlijke beslissing van de raad van bestuur.

Deze regeling is geldig voor de werkende en steunende leden, hun familie of vrienden, en alle door de club uitgenodigde mensen.

Met toestemming van de Raad van bestuur kunnen niet-leden onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan de manifestaties die de vereniging organiseert of waaraan zij haar medewerking verleent.

De honden worden uitgelaten op het daartoe voorziene terrein.

In het clublokaal en buiten de terreinen moeten de honden steeds aangelijnd zijn.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid.

Deelname aan de activiteiten, evenementen of wedstrijden, georganiseerd door de  vereniging of waaraan zij haar medewerking verleent, gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid van de leden.

De raad van bestuur is niet verantwoordelijk voor de beschadiging, diefstal of verdwijning van de privébezittingen van de leden.

Personen die tijdens de activiteiten lichamelijke letsel of materiële schade oplopen, moeten hiervan aangifte doen op het secretariaat van de club. Ze kunnen dit ook rechtstreeks doen bij de verzekering van de KKUSH.

Artikel 8 – Omgeving en overlast.

Om ervoor te zorgen dat er geen overlast is voor de mensen die wonen en verblijven in de omgeving van de club, worden alle leden geacht de volgende afspraken na te leven:

  1. Ieder lid heeft steeds zijn/haar lidkaart bij(mag ook digitaal)
  2. Wij laten onze hond niet blaffend in de wagens zitten.
  3. Wij laten onze hond enkel zijn behoeftes doen op de door de club voorziene plasweide. Let wel, alle uitwerpselen worden door de eigenaar van de hond verwijderd van de weide en in de afvalemmer gegooid.
  4. Alle honden hebben de verplichte inentingen gekregen. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd bij de betaling van het lidgeld. Ook tijdens het jaar hebben de leden van de raad van bestuur het recht om het inenting boekje te controleren.
  5. Buiten wordt er geen muziek gespeeld.
  6. Tijdens de training wordt er door de trainers op gewezen dat de hond niet onnodig blaft of jankt.
  7. Wanneer er na tweeëntwintig uur nog muziek wordt gespeeld in het clubhuis , houden we de deuren en vensters zoveel mogelijk gesloten.
  8. Bij het aankomen en vertrekken op de club houden wij rekening met de omgeving en parkeren wij onze wagens op een correcte manier. Luid spelende autoradio’s en claxonneren zijn uit den boze.

Voor wie zich niet aan deze afspraken houdt, wordt artikel 5 van het Intern Reglement toegepast op voordracht van een lid van de raad van bestuur.

Artikel 9 – slotbepaling

De Raad van bestuur is steeds bereid te luisteren naar om het even welke opmerking of voorstel op voorwaarde dat het de verstandhouding onder de leden ten goede komt.

Deze versie van het Intern Reglement is goedgekeurd op de zitting van de Algemene Vergadering van 09/11/2023.

Origineel getekend

Nico Cortvriendt                                                                               Elsje Oreel

   Voorzitter                                                                                        secretaris