Reglement van inwendige orde

Reglement van inwendige orde.(01/01/2022)

Artikel 1 – Leden.

Het aantal leden is onbeperkt.

De vereniging telt drie soorten leden:

 • De werkende leden: dit zijn leden die hun lidgeld van werkend lid hebben betaald( zie art 16 van de statuten i.v.m. stemrecht) Zij hebben spreek- en stemrecht op de Algemene Vergadering. Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een werkend lid. Zij blijven lid zo lang zij hun jaarlijks lidgeld betalen, onverminderd de toepassing van artikel 8 van de statuten.
 • De steunende leden: dit zijn de leden die hun lidgeld van steunend lid betaald hebben. Zij mogen aanwezig zijn op de algemene vergadering maar hebben geen stemrecht.
 • De Bij leden: zijn de leden die enkel hun verzekering betaald hebben. Zij mogen aanwezig zijn op de algemene vergadering maar hebben geen stemrecht. Ze worden ook ‘verzekerd’ lid genaamd.
 • Het lidgeld wordt betaald voor het lopende kalenderjaar. Voor de werkende leden die inschrijven in het eerste trimester van het jaar bedraagt dit 65 euro. Per trimester gaat er 10 euro af. Steunende leden betalen 25 euro. Verzekerde leden betalen 15 euro lidgeld. Betaald lidgeld kan nooit teruggevorderd worden.
 • Om met een hond te mogen werken, moet men minimum de leeftijd van 14 jaar hebben.

Artikel  2 – Toetreding.

Bij zijn aanvaarding neemt hij kennis van de statuten en van het reglement van inwendige orde, waardoor hij zich akkoord verklaart zich te zullen schikken naar deze voorschriften. Er is ten allen tijde een kopie van de statuten en reglement van inwendige orde aanwezig in het clublokaal ter inzage.
Bij toetreding tot de club stemt u ermee in dat beeldmateriaal (foto’s/filmpjes) op de website kunnen gepubliceerd worden. Indien u dit niet wenst, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur.

Nieuwe leden krijgen 1 gratis proefles ter kennismaking.

De GDPR reglementering maakt deel uit van dit reglement.

Artikel 3 – Bestuur.

Huidige samenstelling van het bestuur:

Voorzitter:

Nico Cortvriendt                    nicocort@icloud.com                         Mandaat tot eind 2023

Ondervoorzitter:

Dirk Mortier                           mortier.dirk@hotmail.com                 Mandaat tot eind 2023

Secretaris:

Elsje Oreel                              elsje.oreel@telenet.be                        Mandaat tot eind 2027

Penningmeester:

Marc Van Luchem                 marc.vanluchem@telenet.be              Mandaat tot eind 2023

Logistiek verantwoordelijke:

Kurt De Busscher                   k.db001@skynet.be                           Mandaat tot eind 2024

Algemeen e-mailadres            info@hondenclubsintlutgart.be        

Zie Art 11 van de statuten

Bij kandidaten waarbij een “vermoeden” van een relationele band((1, 2  en 3 de graad) is zal de raad van bestuur de ontvankelijkheid van de kandidatuur beslissen

Met uitzondering van wat door artikel 17 van de statuten is voorbehouden aan de Algemene vergadering, heeft de Raad van bestuur volheid van bevoegdheid.

Onafgezien de taakverdeling bepaald in artikel 11 van de statuten, kunnen aan de leden van de Raad van bestuur bijzondere taken of verantwoordelijkheden worden toevertrouwd, zoals sportleiding, baruitbating, onderhoud van de gebouwen en/of uitrustingen, public relations, enz. Deze opsomming is niet beperkend.

Het mandaat van voorzitter, secretaris en penningmeester mag niet gelijktijdig eindigen. Het bestuurslid dat afstand doet van zijn taak in het bestuur, behalve in geval van overmacht, verliest zijn mandaat en maakt geen deel meer uit van het bestuur. Hij doet dit schriftelijk gericht aan de Raad van bestuur.(zie artikel 12 van de statuten)

Een ontslagnemend bestuurslid kan zich niet opnieuw kandidaat stellen voor een mandaat in het bestuur gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de eerstvolgende Algemene en/of Statutaire Vergadering volgende op het ontslag.

Een lid dat zich wenst kandidaat te stellen voor de functie in het bestuur, moet zijn kandidatuur schriftelijk meedelen aan de voorzitter en/of ondervoorzitter van de vereniging, tenminste 14 dagen voor de datum van de Algemene Vergadering of op datum vermeld in uitnodiging.

Worden als bestuurslid verkozen, zij die het hoogste aantal stemmen behalen tijdens de verkiezing van de Algemene Vergadering, rekening gehouden met het behalen van het minimum van de helft +1 der uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 4 – Gezag.

Alle activiteiten of evenementen die door de vereniging worden georganiseerd, of waaraan zij haar medewerking verleent, moeten plaatsvinden onder de benaming van “Hondenclub Sint-Lutgart vzw”.

Bij sportactiviteiten moeten de leden zich gedragen naar de geldende reglementering van de KKUSH, tenzij anders bedongen.

Van de leden wordt verwacht dat zij open staan voor de opvattingen van andere leden. Twistgesprekken hierover moeten vermeden worden.

Opbouwende kritiek op het beleid van de  verenigingof voorstellen tot wijziging van de statuten of het reglement van inwendige orde moeten schriftelijk ter kennis worden gebracht aan de Raad van bestuur. Op naamloze brieven wordt niet ingegaan.

Artikel 5 – Tuchtmaatregelen.

Tegen leden die door hun onwelvoeglijke of onsportief gedrag de naam van de vereniging in opspraak brengen of die hiermee andere leden of bezoekers lastig vallen, kunnen volgende maatregelen genomen worden:

-berisping

-blaam

-schorsing

-speelverbod onder de naam van hondenclub St-Lutgart

De Raad van bestuur is bevoegd om deze maatregelen te treffen, na het betrokken lid te hebben gehoord.

Artikel 6 – Clublokaal en oefenvelden.

Het clublokaal en de speelvelden zijn toegankelijk op de dagen en uren die door de Raad van bestuur worden vastgelegd. Deze gegevens worden bekend gemaakt op een duidelijk zichtbare plaats in het clubhuis.

Buiten deze vooraf vastgestelde dagen en uren kan het gebruik van het clublokaal en/of de oefenvelden aan een lid worden toegestaan, door een afzonderlijke beslissing van de Raad van bestuur.

Deze regeling is geldig voor de werkende en steunende leden, hun familie of vrienden, en alle door de club uitgenodigde mensen.

Met toestemming van de Raad van bestuur kunnen niet-leden onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan de manifestaties die de vereniging organiseert of waaraan zij haar medewerking verleent.

De honden worden uitgelaten op het daarvoor voorziene terrein.

In het clublokaal en buiten de terreinen moeten de honden steeds aangelijnd zijn.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid.

Deelname aan de activiteiten, evenementen of wedstrijden, georganiseerd door de  vereniging of waaraan zij haar medewerking verleent, gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid van de leden.

De Raad van bestuur is niet verantwoordelijk voor de beschadiging, diefstal of verdwijning van de privébezittingen van de leden.

Personen die tijdens de activiteiten lichamelijke letsel of materiële schade oplopen, moeten hiervan aangifte doen op het secretariaat van de club. Ze kunnen dit ook rechtstreeks doen bij de verzekering van de KKUSH

Artikel 8 – Omgeving en overlast.

Om ervoor te zorgen dat er geen overlast is voor de mensen die wonen en verblijven in de omgeving van de club, worden alle leden geacht de volgende afspraken na te leven:

 1. Ieder lid heeft steeds zijn/haar lidkaart bij(mag ook digitaal)
 2. Wij laten onze hond niet blaffend in de wagens zitten.
 3. Wij laten onze hond enkel zijn behoeftes doen op de door de club voorziene plasweide. Let wel, alle uitwerpsel worden door de eigenaar van de hond verwijderd van de weide en in de afvalemmer gegooid.
 4. Alle honden hebben de verplichte inentingen gekregen. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd bij de betaling van het lidgeld. Ook tijdens het jaar hebben de leden van de Raad van bestuur het recht om het inenting boekje te controleren.
 5. Buiten wordt er geen muziek gespeeld.
 6. Tijdens de training wordt er door de trainers op gewezen dat de hond niet onnodig blaft of jankt.
 7. Wanneer er na tien uur nog muziek wordt gespeeld in het clubhuis  , houden we de deuren en vensters zoveel mogelijk gesloten.
 8. Bij het aankomen en vertrekken op de club houden wij rekening met de omgeving en parkeren wij onze wagens op een correcte manier. Luid spelende autoradio’s en claxonneren zijn uit den boze.

Voor wie zich niet aan deze afspraken houdt, wordt artikel 5 van het Reglement van Inwendige Orde toegepast op voordracht van een lid van de Raad van bestuur.

Artikel 9 – slotbepaling

De Raad van bestuur is steeds bereid te luisteren naar om het even welke opmerking of voorstel op voorwaarde dat het de verstandhouding onder de leden ten goede komt.

Oreel Elsje                                                     Nico Cortvriendt

Secretaris                                                       Voorzitter